O ŠKOLCE

   Naše mateřská škola patří svou historií mezi nejstarší MŠ v našem městě. Je v provozu od roku 1961.  Během této doby prošla řadou rozsáhlých úprav a mezi posledními byla výměna zastaralých nefunkčních oken za nová. I když se nachází v centru města, ze všech stran ji chrání vzrostlé stromy a domy ji oddělují od hlavních ulic. U budovy je veliká, prostorná školní zahrada, která je vybavená funkčními dřevěnými sestavami, houpačkami, průlezkami. Dva zahradní domečky slouží jako úschovna hraček na zahradu a jako úschovna nářadí na zvelebování zahrady. Celou zahradou vedou účelně vybudované asfaltové chodníčky, které jsou dětmi využívány k jízdě na koloběžkách, k jízdě s kočárky či malování křídami. Budova naší MŠ je jednopatrová. Má svou tělocvičnu, která je moderně, funkčně a bezpečně vybavena. Naše MŠ má svou vlastní kuchyň, která se nachází v suterénu budovy, je moderně a účelně vybavena tak, abychom mohli kvalitně a dle nových trendů připravovat vyvážená a plnohodnotná jídla. Filosofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Pracujeme se školním vzdělávacím programem, který je platným dokumentem s  širokou nadstandardní péči pro všechny děti. Velký důraz klademe na dobrou spolupráci s rodinou, ale i s dalšími subjekty. Všichni zaměstnanci se snaží, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené. Pro dobrou, kvalitní a smysluplnou spolupráci s rodinou a jejich informovanost vydáváme školní časopis „Zvoneček“. Při naší MŠ pracuje spolek „Klub přátel školy“, který má své stanovy, zásady a výbor KPŠ, který je složen z řad zákonných zástupců dětí navštěvujících naší MŠ.

Filozofie MŠ

       Navázání na osobnostně zaměřenou předškolní výchovu s cílem sledovat individualizovaný rozvoj dětské osobnosti a zároveň vytvořit a položit ony elementární základy pro další celoživotní učení – vzdělávání každého dítěte. Víme, že na počátku let devadesátých století dvacátého převládal v mateřských školách silně kritický vztah k předcházejícímu „ učebně – disciplinárnímu“ modelu. Proti strohé řízenosti se prosadila touha po naprostém uvolnění práce mateřské školy,  nechuť k tradičně učebnímu zaměření vyústila v rezignování na přípravu předškolních dětí na školu. Kritika směřovala nejen ke kázeňskému vedení, ale i na nedynamicky pojaté „složky“ předškolní výchovy. Reakcí pak na kolektivistický přístup se stal důraz na individuální rozvoj a strategie rozvíjející osobnost a tedy navázání na osobnostně orientovanou pedocentrickou pedagogiku znovu nastolilo hledání ideálu šťastného dětství jako zdroje, z něhož bude dítě čerpat sílu pro další život. Předškolní dítě potřebuje totiž člověka, který dokáže sledovat cesty jeho fantazie, vstupovat do her a nabízet přijatelné interpretace skutečnosti.Osobnostně orientovaný model se nesnaží přizpůsobit dítě ani společenským záměrům, ani určitým zákonitostem vývoje, ale znalostí vývoje sleduje individualizovaný rozvoj jedinečné a neopakovatelné osobnosti dítěte. Je také charakterizován svobodou, neformálností a individualizovanou strukturací výchovných a vzdělávacích cílů, vytváří stálou příležitost k sociálně založenému učení a poznání. Tento model představuje hlavní nástroj vnitřní proměny mateřské školy v duchu humanismu a demokracie.

Organizace vzdělávání v MŠ

     Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí s kritérii pro přijímání dětí, se kterou jsou rodiče seznámeni při zápisech, které probíhají v měsíci květnu, v ojedinělých případech i během roku. Vždy se přijímá tolik dětí, kolik odchází předškoláků do základní školy. Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány podle věku, v přízemí jsou děti mladší a v 1. patře děti starší. Třídy i herny poskytují dostatek prostoru pro tvořivou, spontánní, skupinovou hru a pro výchovně vzdělávací činnosti, které pedagog dětem nabízí.

Provoz zajišťujeme  pondělí-pátek od 6 :00 do 17,00 hod.         

Ve všech třídách budou pracovat dvě p.učitelky, všechny třídy budou mít celodenní provoz.

Zabezpečení výuky od 1.9.2021: 

 

2dacee97ecbd49eb936e4e43a7c3851fI. třída „BERUŠKY“

učitelké :

– Bc. Tereza Buglová

          Veronika Klarová

 

 

 

 cute-butterfly-cartoon-waving-vectorII. třída „MOTÝLCI“

učitelky :

– Veronika Surovcová

– Petronela Kocianová

 

 

 

 

 728f9326a23015d0a49e339ff77a1f98III. třída „VČELKY“ 

učitelky :

– Marie Blažová

– Miroslava Bednaříková

 

Informace o naší mateřské škole

Provoz MŠ    :    po-pa  od 6,00 – 17,00 hod.

                           

Ráno              :  od 6,00 –    8,00 (po domluvě s p.uč. možný i pozdější příchod)

Poledne         :   od  12,30 – 12.45 hod

Odpoledne     :  po-pa  od   14,30 – 17,00  

                               (po domluvě s.p. uč. možný i dřívější  odchod)

V naší MŠ pracujeme podle našeho vlastního ŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU“  , který vychází ze schváleného dokumentu MŠMT ČR Rámcového vzdělávacího programu.

Hlavní cíle a myšlenky:

1.Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení

2.Osvojit si základní hodnoty,na nichž je založena naše společnost

3.Získat osobní samostatnost projevit se jako samostatná osobnost

Naše MŠ je trojtřídní,pro příští školní rok bude rozdělení dětí následující:

I.   třída   –   „BERUŠKY“   smíšená třída

II. třída   –    „MOTÝLCI“   smíšená třída

III.třída   –  „VČELKY“       smíšená třída

Mimo běžné denní aktivity,mezi něž patří zejména HRY(společenské, námětové,pohybové, didaktické), ZPĚV, CVIČENÍ, VÝTVARNÉ ČINNOSTI, LITERÁRNÍ ČINNOSTI, PŘEDMATEMATICKÉ ČINNOSTI, POZNÁVACÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČTENÍ, PSANÍ, JAZYKOVÉ ČINNOSTI, PRACOVNÍ ČINNOSTI, SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI, MRAVNÍ A HODNOTOVÉ ČINNOSTI a řada dalších,Vám nabízíme také zájmové nadstandardní aktivity pro děti, které rozvíjejí zájem dětí a nadání :

1. „ SPORŤÁČEK“ 1. pro mladší děti a 2. pro starší děti –   Pohyb je nezbytný pro správný vývoj dítěte -ovlivňuje psychomotorický vývoj, správné držení těla, klenbu nožní atd. Cílem Sporťáčku je rozvíjet pohybovou aktivitu, dovednost a schopnosti. Vytvářet kladný vztah k pohybu a sportu, aby se pohyb staal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času.

2. „ SEDMIHLÁSEK“  –  hudební zájmová aktivita, o kterou je každoročně největší zájem, děti zde prohlubují a zdokonalují své hudební schopnosti rozmanitými činnostmi ( hra na jednoduché hudební nástroje Orffova instrumentáře, pohybové dovednosti, vystupují často na veřejnosti a prezentují tak naši MŠ

Během školního roku probíhá spousta akcí třídních,školních a společných pro děti i rodiče: např.drakiáda, společná tvořivá dílnička pro děti a  rodiče- výroba „Podzimníčků“, „Broučkiáda“ – uspávání školní zahrady, strašidelná školička s večerním lampiónovým rejem Halloween, zimní i letní olympiáda, vánoční program, tvořivá odpolední dílnička „Jak voní cukroví“, maškarní rej, zahradní slavnost, akce pro tatínky „Táto, pojď si se mnou hrát“,celodenní školní výlet a spousta dalších akcí…

Jako rodiče máte právo kdykoliv vstoupit a nahlédnout jak do výukových materiálů,tak do třídy samotné a spolupodílet se na jejich tvorbě svými nápady a připomínkami.Stanete se také členy „Klubu přátel školy“,který u nás funguje řadu let.

Jako rodiče jste také povinni včas v termínu plnit své závazky vůči mateřské škole ( platba školného , stravného, třídních fondů, fondu KPŠ), sledovat informativní nástěnky s veškerými informacemi, webové stránky MŠ

Pravidelné platby v MŠ :                                 

Stravné celodenní  –   35,-Kč/den   / děti 6 leté

                                            40,-Kč/den  / děti 7 leté                                                

Školné                               400,-Kč/měsíčně    

šk. rok 2021/2022

kalkulační list – stravování

celodenní stravování do 6 let     svačina                        10,00 Kč

                                                           oběd                            17,00 Kč

                                                           svačina                          8,00 Kč

                                                  celkem                        35,00 Kč/den

celodenní stravování od 6 let     svačina                        11,00 Kč

                                                          oběd                            20,00 Kč

                                                           svačina                          9,00 Kč

                                                  celkem                        40,00 Kč/den

V ceně je zahrnutý pitný režim – k dispozici po celý den. Strávník má možnost přídavku stravy.

Kontakty na nás:

pevná linka :   59 681 49 12

mobil:     732 186 275

e-mail:     msresslova@seznam.cz

internet.stránky:   www.msresslova.cz

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>